Vistas: 502
0 0
Tiempo de lectura:27 Minutos, 3 Segundos

02/05/2022 

דיסקונט 

משכנתאות 

לכבוד: כץ גונזלס הבל ואלידה קובה סנצ’ס, ת”ז 338051675 

הנדון: בקשה לקבלת הלוואה ע”ש כץ גונזלס הבל ואלידה קובה סנצ’ס 

1. פוליסות ביטוח – יש להציג פוליסת ביטוח חיים ללווה ע”ס 

735,000 

משועבדת לבנק. יש להציג פוליסת ביטוח מבנה – הכוללת שעבוד לטובת הבנק בהתאם לערך כינון שיקבע השמאי. 

ניתן דרך מנורה בטל’ 3364*או בכל חברת ביטוח אחרת. 2. ייפוי כוח נוטריוני לטובת הבנק – יש לחתום על ייפוי הכוח בחתימת מקורית 

מול נוטריון אשר נדרש לאמת את חתימת הלווים באימות נוטריוני, סרט אדום וחותמת המוטבעת על גבי הטופס יש להחזיר לבנק העתק אחד מקורי חתום 

ומאומת 3. שמאות מרשימת שמאי הבנק – רצ”ב הפנייה לשמאי. 4. עמלת פתיחת תיק ע”ס 

1837.50 

תיגבה מחשבונך בדיסקונט, בנוסף אגרות 

משכון ועיונים (2187) 5. ויתור זכויות הגנת הדייר -כל לווה חותם תחת “חתימות הלווים” מול עו”ד על 

אותו הטופס 

6. תצהיר תמיכה לקבלת הלוואה מעל 

50% 

מימון – כל לווה חותם על הטופס 

שלו מול עו”ד 7. תוצאות עיון רשם המשכונות לפי ת”ז של כל לווה, מוציאים מהאינטרנט, 

מהאתר של רשם המשכונות בלבד (אגרה 11 ₪ לכל עיון). 8. הקמת הרשאה בחשבון העו”ש באינטרנט קוד מוסד 700 (אם החשבון לא 

בדיסקונט, יש להציג אסמכתא על הקמת ההרשאה). 9. אסמכתה בנקאית לחשבון פועלים מס’ 668510 לזיהוי הלווים 10. פתיחת חשבון עו”ש בדיסקונט לפגישת החתימות יש להגיע עם ת”ז וספח מקורי + חוזה רכישה מקורי + כל 

אישורי ההכנסה המקוריים שהועברו במייל 

אנא עשו ככל שביכולתכם על מנת לזרז את ההליכים של קבלת הביטחונות. 

למען הסר כל ספק הריני להודיעכם כי אין באמור במסמך זה כדי למצות את כל דרישות הבנק ויתכן בהחלט שהבנק ידרוש בנסיבות תיק זה דרישות נוספות כתנאי לשקילת בקשתכם לקבלת הלוואה מהבנק. ניתן לשלוח אלי בפקס 

076-8890035 

מס’ הטלפון: 

076-8053510 

בברכה, 

אבי שוורץ, סניף הקריה 

דיסק נט 

בנק דיסקונט לישראל בע”מ 

סמטת בית השואבה 16, תל אביב 65814 

מוקד שירות לקוחות: 2009 

סניף :. 

תאריך

תצהיר תמיכה לבקשה לקבלת הלוואה בשיעור מימון העולה על 50% 

לאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה 

אני הח”מ הבל כץ גונזלס 

ת.ז. 338051667 

לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

1. הנני עושה תצהירי זה במסגרת בקשתי לבנק דיסקונט לישראל בע“מ לקבלת הלוואת משכנתה לרכישת דירת מגורים. 2. הנני מצהיר/ה כי (סמן X באחת מהחלופות): 

ם 2.1 

הנני מבקש/ת מהבנק הלוואה לרכישת זכות במקרקעין המהווה דירה יחידה עבורי כהגדרתה בסעיף 9(ג1א)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין התשכ”ג1963; וכי אין בבעלותי דירת מגורים נוספת מעבר לדירה אותה רכשתין עומד/ת לרכוש ואשר תשמש כבטוחה להבטחת ההלוואה אותה אני מבקש/ת מהבנק. הנני אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 16א(א) סעיפים קטנים (1) עד (1ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכייג 

1963 ובסעיף 1(א) לפקודת מס הכנסה. 

ם 2.2 

הנני מבקש/ת מהבנק הלוואה לרכישת זכות במקרקעין המהווה דירה חליפית לדירה אשר כבר בבעלותי (משפרי דיור). הנני מתחייב/ת למכור את הדירה שבבעלותי תוך 18 חודשים ממועד הרכישה של הדירה הנרכשת בגינה מבוקשת ההלוואה; במידה והדירה הנרכשת הינה מקבלן, הנני מתחייב/ת למכור את הדירה שבבעלותי תוך 12 חודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה הנרכשת אמורה להימסר לידי על פי ההסכם עם הקבלן, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בנסיבות שאינן בשליטתי, אמכור הדירה שבבעלותי תוך 12 חודשים מהמועד בו נמסרה/תימסר הדירה הנרכשת לידי בפועל, הכל בהתאם לסעיף 9(ג1א)(2)(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ”ג-1963. הנני אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 16א(א) סעיפים קטנים (1) עד (1ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכייג 1963 ובסעיף 1(א) לפקודת מס הכנסה. 

3. הנני מאשר/ת כי הדיווח לרשות המס על ביצוע עסקה במקרקעין לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכייג 

1963 הוגש על ידי כשהוא תואם לנתונים שבתצהיר זה והנני מתחייב/ת להמציא העתק נאמן למקור שלו לבנק. 

4. הנני מאשר/ת כי ידוע לי שבהתאם להוראות בנק ישראל, הלוואה לדיור לא תאושר ו/או ישונו תנאיה במידה ואושרה על בסיס 

נתונים שאינם מלאים או נכונים, ככל ששיעור המימון המבוקש על ידי מהבנק גבוה מההגבלות שקבע בנק ישראל כמפורט להלן: א. הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה יחידה – עד 

75% 

שיעור מימון

ב. הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה להשקעה – עד 

50% 

שיעור מימון

ג. הלוואה לדיור למטרה אחרת מהאמור בסעיפים א ו- בי לעיל – עד 70% 

שיעור מימון. הגבלת שיעור המימון תפורש בהתאם להנחיות והבהרות המפורסמות מעת לעת על ידי המפקח על הבנקים. 

5. הנני מצהיר/ה בזאת על נכונות הפרטים לעיל וידוע לי כי הפרטים שבתצהירי זה ישמשו יסוד להחלטת הבנק להעמדת מסגרת 

ו/או להעמדת הלוואה או לדחותה, והם מחייבים אותי גם לאחר חתימת הסכם מסגרת ו/או הסכם הלוואה. 6. ידוע לי כי בכל מקרה בו יתברר כי הפרטים עליהם הצהרתי אינם נכונים ו/או מלאים, האו סותרים את הדיווח לרשת המס, 

הבנק יהיה רשאי שלא לאשר את ההלוואה או לבטל אישור אם ניתן או לשנות את תנאיו בהתאם לשיקול דעתו. 

חתימה 

ייייייייייייייייייייייייייייייייייי 

אימות ואישור עורך הדין- – 

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם 

הריני לאשר כי ביום הופיע/ה בפני עורך דין . 

מר/גבי 

הנושא/ת ת.ז. מספר. 

ולאחר שנוכחתי כי הבין את תוכן התצהיר ומשמעותו והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

האמת, אחרת יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפניי. 

עורך דין 

11882/1.0/0213 

דיסקונט 

בנק דיסקונט לישראל בע”מ 

סמטת בית השואבה 16, תל אביב 65814 

מוקד שירות לקוחות: 2009

סניף:. 

תאריך: 

תצהיר תמיכה לבקשה לקבלת הלוואה בשיעור מימון העולה על 50% 

אני החיים אלידה קובה סנצ’ס 

ת.ז. 338051675 לאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה 

לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן : 

1. הנני עושה תצהירי זה במסגרת בקשתי לבנק דיסקונט לישראל בע”מ לקבלת הלוואת משכנתה לרכישת דירת מגורים. 

2. הנני מצהיר/ה כי (סמן X באחת מהחלופות)

ם 2.1 

הנני מבקשת מהבנק הלוואה לרכישת זכות במקרקעין המהווה דירה יחידה עבורי כהגדרתה בסעיף 9(ג1א)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין התשכ”ג-1963 ; וכי אין בבעלותי דירת מגורים נוספת מעבר לדירה אותה רכשתין עומד/ת לרכוש ואשר תשמש כבטוחה להבטחת ההלוואה אותה אני מבקש/ת מהבנק. הנני אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 16א(א) סעיפים קטנים (1) עד (1ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכייג 

1963 ובסעיף 1(א) לפקודת מס הכנסה. 

ם 2.2 

הנני מבקשת מהבנק הלוואה לרכישת זכות במקרקעין המהווה דירה חליפית לדירה אשר כבר בבעלותי (משפרי דיור). הנני מתחייב/ת למכור את הדירה שבבעלותי תוך 18 חודשים ממועד הרכישה של הדירה הנרכשת בגינה מבוקשת ההלוואה; במידה והדירה הנרכשת הינה מקבלן, הנני מתחייב/ת למכור את הדירה שבבעלותי תוך 12 חודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה הנרכשת אמורה להימסר לידי על פי ההסכם עם הקבלן, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בנסיבות שאינן בשליטתי, אמכור הדירה שבבעלותי תוך 12 חודשים מהמועד בו נמסרה/תימסר הדירה הנרכשת לידי בפועל, הכל בהתאם לסעיף 9(ג1א)(2)(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ“ג-1963. הנני אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 16א(א) סעיפים קטנים (1) עד (1ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכייג 1963 ובסעיף 1(א) לפקודת מס הכנסה. 

3. הנני מאשר/ת כי הדיווח לרשות המס על ביצוע עסקה במקרקעין לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכייג 

1963 הוגש על ידי כשהוא תואם לנתונים שבתצהיר זה והנני מתחייב/ת להמציא העתק נאמן למקור שלו לבנק. 

4. הנני מאשר/ת כי ידוע לי שבהתאם להוראות בנק ישראל, הלוואה לדיור לא תאושר ו/או ישונו תנאיה במידה ואושרה על בסיס 

נתונים שאינם מלאים או נכונים, ככל ששיעור המימון המבוקש על ידי מהבנק גבוה מההגבלות שקבע בנק ישראל כמפורט להלן: א. הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה יחידה – עד 

75% 

שיעור מימון

ב. הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה להשקעה – עד 

50% 

שיעור מימון

ג. הלוואה לדיור למטרה אחרת מהאמור בסעיפים א ו-ב’ לעיל – עד 

70% 

שיעור מימון. הגבלת שיעור המימון תפורש בהתאם להנחיות והבהרות המפורסמות מעת לעת על ידי המפקח על הבנקים. 

5. הנני מצהיר/ה בזאת על נכונות הפרטים לעיל וידוע לי כי הפרטים שבתצהירי זה ישמשו יסוד להחלטת הבנק להעמדת מסגרת 

ו/או להעמדת הלוואה או לדחותה, והם מחייבים אותי גם לאחר חתימת הסכם מסגרת ו/או הסכם הלוואה. 

6. ידוע לי כי בכל מקרה בו יתברר כי הפרטים עליהם הצהרתי אינם נכונים ו/או מלאים, ו/או סותרים את הדיווח לרשת המס, 

הבנק יהיה רשאי שלא לאשר את ההלוואה או לבטל אישור אם ניתן או לשנות את תנאיו בהתאם לשיקול דעתו. 

חתימה 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

…– אימות ואישור עורך הדין-— 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

יייייייייי 

הריני לאשר כי ביום הופיע/ה בפני עורך דין 

מר/גבי 

הנושא/ת ת.ז. מספר 

ולאחר שנוכחתי כי הבין את תוכן התצהיר ומשמעותו והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

האמת, אחרת יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפניי. 

עורך דין 

11882/1.0/0213 

דיסקונט 

בנק דיסקונט לישראל בע”מ 

סמטת בית השואבה 16, תל אביב 65814 

מוקד שירות לקוחות: 2008• 

נספח להסכם הלוואה ומשכון הסכמה לויתור על זכויות מגורים 

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי על פי סעיף 38(א) ו38(ב) ו- 39 לחוק ההוצאה לפועל תשכ”ז-1967, סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל”ב-1972 וסעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש) תש”ם-1980 מוקנית לבעל נכס המפונה מדירתו זכות לקבלת דיור חלופי ו/או דיירות מוגנת (להלן: ייהזכות המוקניתי), אלא אם וויתר עליה במפורש. 

בהתאם, הננו מוותרים על כל זכות, אם הייתה לנו, לדיור חלוף ו/או דיירות מוגנת ו/או פיצוי חלף דיור חלוף ו/או דיירות מוגנת. ידוע לנו, כי וויתור זה עומד בבסיס הסכמת הבנק להעמדת ההלוואה. 

בהתאם, ידוע לנו כי במקרה שנפר את הסכם ההלוואה (בין היתר במקרה שלא ישולמו תשלומי החזר ההלוואה על פי הסכם ההלוואה), יהיה עלינו ועל בני משפחתנו וכל מי שמתגורר בדירה מטעמנו לפנות את הדירה, והבנק יוכל למכור אותה. אנו מבינים כי במקרה כזה אנו עלולים למצוא עצמנו ואת משפחתנו ללא קורת גג, ללא כל סידור חלופי למגורים, וללא פיצוי בגין כך

על אף האמור לעיל, ידוע לנו כי בהתאם לסעיף 38(ג) לחוק ההוצאה לפועל תשכ”ז 1967, אם נוכיח שאין בידינו ו/או בידי בני משפחתנו הגרים עימנו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, הרי שיהיה ראש ההוצאה לפועל מוסמך לפסוק לנו פיצוי כספי חלף דיור חלוף ו/או דיירות מוגנת לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים (ובנסיבות מיוחדות אף מעבר ל- 18 חודשים). פיצוי כאמור, ככל שייקבע, יחשב כחלק מהוצאות הליכי הכינוס, ויחול על הלווה ו/או הערב ו/או הממשכן. במסגרת ההליכים המשפטיים יהיה הבנק זכאי, לפי שיקול דעתו, לטעון כנגד פסיקת הפיצוי כאמור בכלל ו/או בהיקף רחב. 

מוסכם עלינו כי ככל שייפסק כי הננו זכאים לדיור חלופיפיצוי חלף דיור חלופי יוכל הבנק לבחור על פי שיקול דעתו להעניק לנו אפשרות לשהייה נוספת בדירה או לפנות אותנו לדיור חלופי או לתת לנו פיצוי כספי חלף דיור חלופי. כמו כן, הובא לידיעתנו כי ככל שנקט בהליכים שנדחו בסופו של יום, אך הביאו לעיכוב הפינוי מהדירה, יהא רשאי הבנק לטעון כי התקופה בה התנהלו הליכים אלו, תחשב כתקופת הדיור החלוף ותקוזז מתקופת הדיור החלוף או מהפיצוי בגין דיור חלוף לה אהיה זכאי, אם אהיה זכאי. 

אנו מתחייבים כי אנו וכל מי שמחזיק בנכס מטעמנו, נפנה את הנכס במקרה של מימוש הנכסים על ידי הבנק, כפי שיורה לנו ראש ההוצאה לפועל ועם דרישת הבנק. 

אנו מאשרים כי האמור לעיל הוסבר לנו בשפה ברורה ומובנת לנו וברור לנו כי אם נפר את תנאי הסכם ההלוואה יוכל הבנק לפנותנו מהדירה ללא מתן דיור חלוף. 

תאריך 

חתימת הלווים 

חתימת הממשכנים 

ת.ז. 

אני עוייד / פקיד הבנק. 

, מרחי/מסניף. 

, מצהיר בזאת כי ביום _ 

,הופיע בפני הייה 

,ת.ז. ולאחר שזיהיתי אותם, והסברתי להם את מהות הויתור עליהם חתמו לעיל ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנו בשפה ברורה ומובנת להם, ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, אישרו את נכונות האמור לעיל, וחתמו עליו בפניי. 

חתימה וחותמת עורך דין 

תאריך 

חתימת הפקיד בסניף 

סימוכין: 183856300 

A11-55/2.0/0712 

דיסקונט 

בנק דיסקונט לישראל בע”מ 

סמטת בית השואבה 16, תל אביב 65814 

מוקד שירות לקוחות: 2008+ 

נספח להסכם הלוואה ומשכון הסכמה לויתור על זכויות מגורים 

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי על פי סעיף 38(א) ו-38(ב) ו- 39 לחוק ההוצאה לפועל תשכ”ז-1967, סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל”ב-1972 וסעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש) תש”ם-1980 מוקנית לבעל נכס המפונה מדירתו זכות לקבלת דיור חלופי ו/או דיירות מוגנת (להלן: ייהזכות המוקניתי), אלא אם וויתר עליה במפורש. 

בהתאם, הננו מוותרים על כל זכות, אם הייתה לנו, לדיור חלוף ו/או דיירות מוגנת ו/או פיצוי חלף דיור חלוף ו/או דיירות מוגנת. ידוע לנו, כי וויתור זה עומד בבסיס הסכמת הבנק להעמדת ההלוואה. 

בהתאם, ידוע לנו כי במקרה שנפר את הסכם ההלוואה (בין היתר במקרה שלא ישולמו תשלומי החזר ההלוואה על פי הסכם ההלוואה), יהיה עלינו ועל בני משפחתנו וכל מי שמתגורר בדירה מטעמנו לפנות את הדירה, והבנק יוכל למכור אותה. אנו מבינים כי במקרה כזה אנו עלולים למצוא עצמנו ואת משפחתנו ללא קורת גג, ללא כל סידור חלופי למגורים, וללא פיצוי בגין כך. 

על אף האמור לעיל, ידוע לנו כי בהתאם לסעיף 38(ג) לחוק ההוצאה לפועל תשכ”ז 1967, אם נוכיח שאין בידינו ו/או בידי בני משפחתנו הגרים עימנו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, הרי שיהיה ראש ההוצאה לפועל מוסמך לפסוק לנו פיצוי כספי חלף דיור חלוף ו/או דיירות מוגנת לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים (ובנסיבות מיוחדות אף מעבר ל- 18 חודשים). פיצוי כאמור, ככל שייקבע, יחשב כחלק מהוצאות הליכי הכינוס, ויחול על הלווה ו/או הערב ו/או הממשכן. במסגרת ההליכים המשפטיים יהיה הבנק זכאי, לפי שיקול דעתו, לטעון כנגד פסיקת הפיצוי כאמור בכלל ו/או בהיקף רחב. 

מוסכם עלינו כי ככל שייפסק כי הננו זכאים לדיור חלופי/פיצוי חלף דיור חלופי יוכל הבנק לבחור על פי שיקול דעתו להעניק לנו אפשרות לשהייה נוספת בדירה או לפנות אותנו לדיור חלופי או לתת לנו פיצוי כספי חלף דיור חלופי. כמו כן, הובא לידיעתנו כי ככל שנקט בהליכים שנדחו בסופו של יום, אך הביאו לעיכוב הפינוי מהדירה, יהא רשאי הבנק לטעון כי התקופה בה התנהלו הליכים אלו, תחשב כתקופת הדיור החלוף ותקוזז מתקופת הדיור החלוף או מהפיצוי בגין דיור חלוף לה אהיה זכאי, אם אהיה זכאי. 

אנו מתחייבים כי אנו וכל מי שמחזיק בנכס מטעמנו, נפנה את הנכס במקרה של מימוש הנכסים על ידי הבנק, כפי שיורה לנו ראש ההוצאה לפועל ועם דרישת הבנק. 

אנו מאשרים כי האמור לעיל הוסבר לנו בשפה ברורה ומובנת לנו וברור לנו כי אם נפר את תנאי הסכם ההלוואה יוכל הבנק לפנותנו מהדירה ללא מתן דיור חלוף. 

תאריך 

חתימת הלווים 

חתימת הממשכנים 

, ת.ז. 

אני עוייד / פקיד הבנק 

, מרחי/מסניף . 

, מצהיר בזאת כי ביום 

,הופיע בפני הייה 

ת.ז. . ולאחר שזיהיתי אותם, והסברתי להם את מהות הויתור עליהם חתמו לעיל ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנו בשפה ברורה ומובנת להם, ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, אישרו את נכונות האמור לעיל, וחתמו עליו בפניי. 

חתימה וחותמת עורך דין 

תאריך 

חתימת הפקיד בסניף 

סימוכין: 183856300 

A11-55/2.0/0712 

דיסקונט 

בנק דיסקונט לישראל בע”מ 

סימוכין לשימוש פנימי : 183856300 

סמטת בית השואבה 16, תל אביב 65814 

מוקד שירות לקוחות: 2009• 

תאריך 

02/05/2022 

יפוי כח מיוחד ובלתי חוזר 

338051667 33805167

אני/אנו החתום/ים מטה: כץ גונזלס 

הבל 

ת.ז 

קובה סנצ’ס אלידה 

ת.ז כולנו יחד וכל אחד מאתנו לחוד, ממנה/ים בזה ומיפה/ים בזה את כוחם של בנק דיסקונט לישראל בעמ (להלן: “הבנק”י); אסולין גרסון יעל ,עוייד פדר גלית ,ערייד ; אברהמי ניר ,עוייד עזורי שי ,ערייד ; פרשי גלית ,עוייד ; אבייב חיים ,עוייד ; לייבה רוני ,עוייד ; בן משה סבתו מורן ,עוייד ; קליינר נעם ,ערייד ; רודיק יוליוס ,עוייד 5 רוזן טל ,עוייד ; סרדס אבירם ,עוייד ; ביננשטוק זאב ,עוייד ; הורוביץ שלומית עוייד ; לב ארי ליאור ,עוייד ; קלירס תמר ,עוייד ; קרלמן עירית ,עוייד ; שמרלר שלי, ערייד ; בן סירה משה ,עוייד ; מנדלסון ורד ,עוייד ; יצחקוב אלבז יפעת ,עוייד נסים שני ,עוייד ; בן ישראל תמר ,עוייד ; בס ינית ,עוייד ; ציפליצקי ניר ,עוייד ; פנחס קובי ,עוייד סולל חני ,עוייד ; ליכטיגשטיין מייסטר לימור ,עוייד ; שפירא גילי ,עוייד ; אפרת מיטל ,עוייד ; כליף אלי ,עוייד ; הדס קרן ,עוייד ; ספיר דנה ,עוייד ; קורדובה מיה ,עוייד : רזניק מירב ,עוייד ; ארבל אברמסון קרן ,עוייד ; וייס דנה ,עוייד מאירוביץ חגית ,עוייד ; צור לירון ,עוייד ; ויס רחני ריקי ,עוייד ; גראם יניב, עוייד ; רעות חשאי ,עוייד ; נעמה לוי ,עוייד , משי בן נפתלי ,עוייד ; רביד שטרן טל ,עוייד ; אקרמן מיקי ,עוייד די נור ליאורה ,עוייד ; לביא רעות ,עוייד ; גולן לימור, עוייד ; עבודי רעות ,ערייד ; היועץ המשפטי של בנק דיסקונט לישראל בעיימ, גרינשפון תומר ; עסיס טובי ; גרשון יוליה ; אביטל קרן כולם יחד וכל אחד מהם לחוד, להיות מרשי/נו ולפעול בשמינו ובמקומינו את כל המעשים והפעולות המפורטים להלן או כל חלק מהם: 

1. לרכוש ולקבל בשמי/נו ובעבורי/נו בכל דרך מדרכי הרכישה וגם/או לקבל בחכירה 

בהפרדה וגם/או בחלוקה, הן אלה הקיימים או שירשמו בעתיד; לתקן

וכולל חכירת משנה) אתה דירה אשר 

לאחד, לחלק, לבטל זכות מכל סוג שהוא, בשלמותה וגם/או באופן חלקי

ב-הואדי 30 מספר דירה 6 מספר בניין קומה:2 

כניסה: חיפה כפוף למשכנתאות, לשעבודים וגם/או לזכותויות של אחר/ים או חפשי מכל 

והנמצאת על קרקע הידועה כחלקה/חלקות 

אלה. 

7. להופיע בשמי/נו ובמקומי/נו בפני מפקח עפ”י חוק המקרקעין, רשם 

בגושגושים 12339 

המקרקעין ופקיד מפקידי לשכת רישום המקרקעין, פקיד הסדר קרקעות, מגרש/נחלה/מסיחידה או כל חלק ממנו(ה), או כל זכות אחרת או זכויות רשם משכונות, רשם החברות, מחלקת המדידות, הממונה על המחוז, ועדות אחרות לגביו(ה) (להלן ייהנכסים”)

בנין ערים, נוטריון ציבורי או כל נוטריון אחר, במשרד ההוצאה לפועל, 

המונח “נכסים” ביפוי הכח והרשאה זה כולל הן חלקה נפרדת או מגרש נפרד והן 

במשרד המפקח על מטבע חוץ וכל משרדים ממשלתיים, עירוניים, ציבוריים 

חלק מסוים או בלתי מסוים (מושע) בחלקה נפרדת או במגרש נפרד וגם/או כל בית 

ואתרים לרבות שלטונות המס ולחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על תעודות

או חלק ממנו וגם/או כל דירה או חלק ממנה וגם/או חלק בבית משותף, בין 

בקשות, הצהרות, התחייבויות, חוזים, הסכמים, תביעות, ויתורים, תכניות

שהמגרש וגם/או הבית וגם/או הדירה נבנו כבר בין שהם עומדים להבנות בעתיד

מפות, שטרי מכר, שטרי חכירה, שטרי העברת חכירה, שטרי ביטול חכירה 

בתנאים כפי שמורשי/נו הנייל ימצא/או לנכון לפי שיקול דעתו/תם המוחלט וכל זה 

ורישום שטרי חכירה חדשים, שטרי תיקון חכירה (ובכלל זה תיקון השטח), 

כפוף למשכנתאות וגסאו לשעבודים וגסאו משכון וגם/או אגרת חוב וגם/או 

שטרי משכנתא, שטרי משכון, אגרות חוב, שטרי תיקון משכנתא (כולל שטרי 

לזכות/יות של אחרים או חפשי מכל משכנתא, משכון, שעבוד או זכות. 

הגדלת משכנתא), שטרי העברת משכנתא, שטרי העברת משכון, שטרי פדיון 

2. לעשות בשמיענו ובמקומי/נו הסכמים וחוזים עם כל אדם, חברה, אגודה וגם/או 

משכנתא, בקשות לביטול רישום משכנתא, הודעות על ביטול משכון, שטרי 

אישיות משפטית אחרת ביחס לנכסים, וגסאו ביחס לחכירתם וגם/או ביחס לכל 

שעבודים, בקשות לרישום הערת אזהרה, הודעות משכון, הודעות על תיקון 

זכות שהיא בהם

הודעת משכון, בקשות לרישום הערות מכל סוג, ובדרך כלל כל בקשה

3. ללוות כספים בשמינו ובשבילינו בקשר לנכסים מאת כל אדם, חברה, אגודה 

תעודה, מסמך, או שטר, הדרושים לביצוע הפעולות והמעשים המפורטים 

וגם/או אישיות משפטית אחרת; לערוך אתו/ם הסכם או הסכמים בקשר להלוואות 

בכוח והרשאה הנוכחי, לרבות קבלת מידע משלטונות המס. 

הנייל, לפי התנאים וההוראות שמורשינו הנייל ימצא/או לנכון לפי שיקול דעתו/תס 

8. להופיע בשמנו בפני כל גוף ממשלתי ו/או עירוני ו/או אחר לחתום בשמנו על 

המוחלט; לחתום על תעודות העוברות לסוחר, התחייבויות, שטרי חוב, ערבויות, 

כל מסמך ו/או התחייבות ו/או תצהיר ו/או בקשה, מכל מין ו/או סוג שהוא

שטרי משכנתא, שטרי משכון, הודעת משכון, אגרות-חוב, שטרי בטחון להבטחת 

ובכלל זה להופיע בשמנו בפני שלטנות מס רכוש ו/או מס שבח ולחתום בפני 

סילוק התשלומים הקבועים בהלוואות, להתחייב לפרוע לכל אחד מהמלווים את 

גופים אלו בשמנו על כל מסמך ו/או התחייבות ו/או תצהיר ו/או בקשה

סכומי ההלוואות שניתנו וגם/או שינתנו על-ידס באחריות וגם/או בערבות הדדית 

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בענין פטור ו/או הנחה מתשלום 

עם כל אדם, חברה, אגודה וגם/או אישיות משפטית אחרת; לחתום הצהרות 

מס שבח ו/או מס רכישה בגין הנכסים

וגם/או הסכמים עם המלווים ולהסכים, בין היתר, לכך שזכויותיהם של המלווים, 

להופיע, לפעול ולייצגני/נו בכל בתי המשפט במדינת ישראל ובפני ועדות 

או אחד מהם תהיינה קודמות לזכויותינו בנכסים. 

משפטיות או אדמיניסטרטיביות ובכלל זה בבתי משפט אזרחיים, פליליים 

4. לקבל כל כספים בשמי/נו במקומינו ובעבורינו מאת כל אדם, חברה, אגודה

ועירוניים, בתי דין לשכירות, ממונים על שכר דירה, ובפני כל בית משפט או 

וגם/או אישיות משפטית אחרת וגם/או מאת בעלי המשכנתאות השונים ומאת 

בית דין מוסמך אחר; ובכלל זה להגיש תביעות, ערעורים ובקשות מכל סוג 

מלווים אחרים ולהשתמש בכספים אלה כדי להשיג את כל האישורים, התעודות 

שהוא ולהגן עליהם. 

והמסמכים ולסלק את כל ההתחייבויות, התשלומים, המסים, האגרות, הארנונות 

לעשות כל פעולה ומעשה ולחתום בשמינו ובמקומינו על כל שטרות, חוזים

וכל יתר ההוצאות למיניהן הקשורים עם הפעולות והמעשים שייעשו לפי יפוי הכח 

הסכמים, התחייבויות, ערבויות למיניהן, שטרי חוב, שטרי חליפין, הצהרות

והרשאה הנוכחי וגם/או החלים על הנכסים וגם/או הדרושים עבור כל המטרות 

חשבונות, אישורים, פרטיכלים, קבלות, ויתורים, טרנסאקציות, העברות, 

האחרות למיניהן הקשורות בנכסים. לדרוש ו/או לבקש ו/או לקבל בשמנו ועבורנו 

ובכלל לחתום על כל תעודה ומסמך הדרושים לביצוע המעשים והפעולות 

תשלום כל ערבות ו/או כתב ערבות, מכל סוג ו/או מכל מין שהוא, לרבות ערבות 

המפורטים ביפוי הכח והרשאה הנוכחי לפי שיקול דעתו/תס המוחלט של 

חוק מכר

מורשיונו; ובדרך כלל לעשות את כל הדברים והפעולות שהייתי/נו צריך/כים 

5. למשכן בשמי/נו ובמקומינו את הנכסים / זכות החכירה הראשית וגם/או את זכות 

ויכולים לעשותם אילו הייתי/נו פועלים או נוכחים בעצמינו. 

מכירת המשנה וגסאו את זכות החכירה האחרת וגם/או את הזכות מכל סוג שהוא 

10. מדי פעם בפעם להעביר את יפוי הכח והרשאה זה, כולו או מקצתו, לאחר או 

שתהיה ליולנו בנכסים, בסכום ו/או בסכומים, במשכנתא ו/או במשכנתאות, ו/או 

לאחרים, לבטל כל העברה שנעשתה בנייל ולהעבירו מחדש, למנות עורך דין 

במשכון, ו/או באגרת חוב, בכל דרגה/ות שהיא/שהן, שתשמשנה כבטחון/נות 

א או עורכי דין או מורשים אחרים, ולפטרם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים 

יחיד/ים, יסודי/ים, עיקריים, מקבילים וגם/או נוסף/פים לכל משכנתאות 

במקומם לפי ראות עיניהם של מורשינו הנייל. 

אחרת/ות המוטלת/ות או שתוטלנה על הנכסים, וגם/או על כל זכות שהיא בהם, 

11. כל מה שיעשה/ו מרשי/נו הנייל או כל מה שיגרוס/מו בכל הנוגע ליפוי הכח 

בין שהמשכנתאות תרשם/מנה באחריות ו/או בערבות הדדית ביחד עם כל אדם

והרשאה זה יחייבו אותי/נו ואת יורשיונו ואת כל הבאים מכחיינו והריני

אגודה, וגם/או אישיות משפטית אחרת ובין שהיא/הן תרשם/מנה בלי אחריות ו/או 

מסכיס/ים מראש לכל מעשיו/הם של מורשי/נו הנייל שיעשו בתוקף יפוי הכח ערבות הדדית כאמור, לטובת בנק דיסקונט לישראל בעיימ וגסאו לטובת כל אדם, והרשאה הנוכחי ומשחרר/ים אותו/ם מכל אחריות כלפינו בקשר חברה, אגודה וגם/או אישיות משפטית אחרת, בתנאים ובהוראות אשר מורשינו 

למעשיו/הם הנייל. 

ימצאו לנכון, לפי שיקול דעתו/תם המוחלט, לתקן משכנתאות ולפדותן בתנאים 

12. יפוי הכח והרשאה הנוכחי הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אני/ו רשאים לבטלו 

שימצא לנכון לפי שיקול דעתו/תם המוחלט. 

ו/או לשנותו באיזה אופן שהוא, הואיל ובכוח והרשאה הנוכחי קשורות 

וכמו-כן לוותר בשמי/נו ובמקומי/נו על כל הגנה על-פי סעיף 33 (א) לחוק הגנת 

הזכויות של בנק דיסקונט לישראל בע”מ. הדייר (נוסח משולב) תשלייב1972- ו/או על-פי סעיפים 38 ו39 לחוק ההוצאה והנני מצהיר/ים בזה כי אני מוותר/ים בזה ויתור גמור ומוחלט על זכותינו לפועל, תשכיז1967-, על תיקוניהם או עפי כל חוק אחר שיחוקק בעתיד ו/או 

לעשות בעצמינו או על ידי מישהו אחר מלבד מורשינו הנייל – את כל המעשים שיבוא במקומם. ידוע לנו שויתור זה עלול להביא לכך שנאלץ לפנות את הנכסים, והפעולות, או כל חלק מהם הנזכרים ביפוי הכח והרשאה הנוכחי. במקרה ואני/ו 

אנו וכל מי שמתגורר או שיתגורר עמנו בנכסים, ולמסור את החזקה בהם לאחרים. ארצה/נרצה לעשות בעצמינו או על ידי מישהו אחר – מלבד מורשינו הנייל את 6. להסכים לרישום כל איחוד וכל הפרדה (ובכלל זה – הפרדה לפי חוק הבתים כל או חלק מהפעולות והמעשים הנייל, יהיה/ו מורשינו רשאים למנוע בעדינו המשותפים), וכל חלוקה או חליפין; וכן להסכים לכל שינוי ותיקון באיחוד וגם/או או בעד הבאים בשמי/נו לעשות זאת ולהוציא אותינו או את הבאים בשמינו 

מכל פעולה כזו. 

ולראיה באתי/נו על החתום היום 

– לחודש – שנת – 20 

A11-12/2.0/0712 

יש להחזיר עותק אחד מקורי לבנק. בכל מקרה של תיקונים בכתב יד על הלווים והנוטריון לחתום ליד התיקונים. 

דיסקונט 

בנק דיסקונט לישראל בע”מ 

סמטת בית השואבה 16, תל אביב 65814 

מוקד שירות לקוחות: 2009

| מספר עסקה: | 11042095 

| תאריך: 1 02/05/2022 

הנחיות להזמנת הערכת שווי נכס מקרקעין למשכנתא למגורים 

נכבדי, 1. לצורך קביעת שווי נכס המקרקעין שהנכם מבקשים כי ישמש כבטחון להלוואתכם, עליכם לפנות אל אחד 

מהשמאים באמצעות ההפניה המקורית המצורפת למסמך זה. להלן רשימת מסמכים בסיסיים שעליכם למסור לשמאי לצורך הכנת השמאות (יתכן ותידרשו למסור מסמכים נוספים): 2.1. מסמכים שעליכם למסור לשמאי 

חוזה רכישה וכן כל הסכם אחר בקשר לזכויות במקרקעין (כגון הסכם שיתוף, שטר והסכם חכירה). 

– במידה והנכס מושכר – הסכם שכירות בתוקף . – העתק שובר ארנונה עדכני . 

במידה ומדובר בבניה עצמית – היתר בניה ותכנית הגשה חתומים כחוק. 

.מסמך עדכני בדבר הזכויות בנכס 

במידה והנכס רשום בלשכת רישום המקרקעין – נסח רישום מקרקעין (יינסח טאבו”). במידה והנכס רשום בפנקס הבתים המשותפים-נדרש לצרף תקנון ותשריט בית משותף. במידה והזכויות הנן זכויות חכירה מרשות מנהל מקרקעי ישראל (רמייר) – נדרש אישור מצב זכויות עדכני מרמייי, חוזה, פיתוח / חוזה חכירה. 

במידה ורישום הנכס מנוהל באמצעות חברה משכנת – נדרש לצרף אישור מצב זכויות עדכני ומפורט 

(כתובת, כניסה, קומה, כיווני אוויר, מספר חדרים וכיוצ”ב) מהחברה המשכנת. 3. פירוט תעריפי שמאות (ישולם ישירות לשמאי ע”י וע”ח מזמין השמאות) הכוללים מע”מ ונסיעות

תעריף שמאות לצורך קבלת הלוואה (לא מוכוונת) לנכס מגורים שכייט יקבע לפי הערך הגבוה מבין אלה: הצהרת הלקוח, מחיר הרכישה, שווי הנכס בשמאות : 

שווי דירה עד 

799,999 שיית 

500 שיית 

שווי דירה: 1,199,999 

שייח – 800,000 שייח 

600 ש’ית 

שווי דירה: 1,999,999 

ש’ית – 1,200,000 שיית 

650 שיית 

שווי דירה: 3,999,999 

ש”ח – 2,000,000 שייח 

850 שייח 

דירה בשווי 4,000,000 ₪ ומעלה 

שמאות מורחבת – יקבע בתאום מראש, בין הלקוח לשמאי. 

משק חקלאי 

שמאות מורחבת – יקבע בתאום מראש, בין הלקוח לשמאי. 

עיון של השמאי בתיק הבניין: תוספת של 310 שייח לא כולל 

בדיקת היתרים (A) 

אגרות. במידה והלקוח ימציא לשמאי את המסמכים הנדרשים 

בצילום רציף (לשביעות רצון הבנק) תוספת 60 שייח. 

בדיקת היתרים כולל מידע תכנוני (B

תוספת של 410 שייח. (A) בדיקת היתר הבניה נדרשת בהתקיים אחד מהמקרים להלן: הנכס מהווה קרקע לבניה עצמית או דירה

צמודת קרקע במפלס הנמוך מכניסת הבניין דירות גן דירת גג/ דופלקס דירה ששטחה קטן מ- 40 מייר/ אזור עם שימושים מעורבים/ בעלות במושע, במקרים נוספים לשיקול דעת השמאי ו/או הבנק. 

(B) בדיקת מידע תכנוני נדרשת כאשר שווי הנכס כולל מרכיב של זכויות בניה נוספות ו/או במקרים נוספים 

לשיקול דעת השמאי ו/או הבנק. 

שמאות בתעריף מופחת לזכאי משרד הבינוי והשיכון תבוצע בכפוף לקיום כל התנאים הבאים במצטבר: 1. באישור העקרוני קיים רכיב הלוואה מוכוונת או שהלווה הציג לשמאי תעודת זכאות. 2. השמאות תערך לאחר חתימה על חוזה הרכישה. 3. מחיר רכישת דירה בנויה או שווי דירה בבניה עצמית במצב גמור ללא רווח יזמי, עד 

1.

מ

4. הנכס אינו בית חד קומתי, צמוד קרקע או משק חקלאי. התעריף לשמאות דירת מגורים בבית קומות יעמוד על 333 ₪ (כולל מעיימ) ובכל מקרה לא יעלה על 417 ₪ כולל הוצאות נסיעה ומע”מ. הוצאות לשמאי בודק לרכישת דירה עיין זכאים מקרב העדה האתיופית בסך 598 ₪ כולל הוצאות נסיעה ומעיימ. התעריף מתעדכן אחת לשנה בהתאם לפרסום של משרד השיכון. התעריף המופחת אינו חל על רוכש בפרוייקט. מחיר למשתכן הבוחר לממש מענק בלבד. 

אין לראות בהפניה זו התחייבות הבנק לביצוע ההלוואה 

A11-860/2.0/0712 

בנק דיסקונט לישראל בע”מ •סמטת בית השואבה 16, תל אביב 65814 

מוקד שירות לקוחות: 2009

עמי 1 מתוך 2 

מספר הפניה: | 

מספר עסקה: 

11042095 

תאריך

02/05/2022 

לכבוד שמאי המקרקעין 

שם השמאי 

כתובת 

דרעי דותן אורן נס טלפון 

0.

שדרות המגינים 25, חיפה 

. . . . . . . כתובת מייל 

” 

ד 

| טלפון 2 

ייייייייייי

י זיין 

חיי . . . . 

. . 

0527980708 

04-8622223 

04-8668865 | 

.. 

שם השמאי 

היי 

פרטי השמאים 

בירמן גל – בנטל ערן טלפון 1 

| טלפון 2 

שיבת ציון 21, חיפה 

| פקס 

כתובת מייל 

א א א 

052-2819147 | 

04-8644455 | 

04-8644044 | 

| שם השמאי

. . 

. : 

כתובת 

בר-טל מורן 

הבנקים 11, חיפה פקס

………. 

………………… 

……………….. 

052-6605522 

04-6308585 

077-3001412 

שמאי/ת נכבד/ת, הנך מתבקש להעריך את הנכס שפרטיו מפורטים להלן: 

היייייי 

יייייייייי 

שם משפחה 

496 מספר ת.ז

טלפון 

יייייי”: : 

..: 

הבל 

כץ גונזלס 

33805166

| 058-4623620 

אלידה 

קובה סנצ’ס 

338051675 

]058-4623620 | 

– 

” יייי 

” 

סוג נכס 

חיפה 

הואדי 

30/6 

פרטי הנכס 

– 

כל 

קומה 

מסדירה 

, גוש 

חלקה – 

תת חלקה 

12339 

שם הסניף 

. . . 

. . . 

. . כתובת הסניף 

מייל: 

.avi.schwartz@dbank.co 

il 

הקריה פקט 

ריה 

Gagari 

פינת קפלן 2 

, על אף אימייל 

076-8853511 

03-6915061 

הערה לשמאי: את השמאות המקורית יש להעביר ישירות אל הסניף שפרטיו מפורטים לעיל. 

לתשומת לבכם: 1. ביצוע הערכת השווי עייי השמאי אורך מספר ימים מיום העברת כל המסמכים הדרושים לשמאי לצורך ביצוע השמאות

לכן מומלץ להתחיל בתהליך מיד עם קבלת טופס הפניה זה. 2. מציג הנכס לשמאי חייב להיות לפחות אחד מהבאים : מוכר או ילדי המוכר מעל גיל 18 או שוכר או עוייד. על מציג הנכס 

להזדהות בפני השמאי באמצעות הצגת תעודת זהות או רשיון נהיגה או דרכון. לצורך ביצוע השמאות עליכם למסור את ההפניה המקורית לשמאי. פנייתכם לשמאי מהווה הסכמה מצדכם שהשמאי יעביר את השמאות ישירות אל הבנק. ככל שיש בידך שמאות המופנית לבנק אחר וטרם חלפו 90 ימים מעריכתה, אנא יידע את נציגנו בסניף לצורך בדיקה אם 

ניתן להסתמך עליה (בכפוף להפנייתה לבנק ולהשלמת נתונים ככל שידרש). 6. באם הנך זכאי להזמנת שמאות במחיר מופחת בהתאם לכל התנאים המפורטים בדף ההנחיות המצורף עליך לעדכן את .. 

השמאי על כך מראש. 

בברכה, חותמת הסניף: _ 

בנק דיסקונט לישראל בעמ 

DISCOUNT MORTGAGE 800/2.0/071

A11-860/2.0/0712 

בנק דיסקונט לישראל בעיימ • סמטת בית השואבה 16, תל אביב 65814 

מוקד שירות לקוחות: 2009* 

עמי 2 מתוך 2 

Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *