Vistas: 514
0 0
Tiempo de lectura:32 Minutos, 45 Segundos

02/05/202

דיסקונט משכנתאות

לכבוד: עורך-דין, ב”כ הלווים (באמצעות גיל כץ גונזלס הבל ואלידה קובה סנצ’ס) 

הנדון: בקשה לקבלת הלוואה ע”ש כץ גונזלס הבל ואלידה קובה סנצ’ס 

1. אישור מוכרים לקבלת תשלומים בגין הרכישה – הצהרת המוכרים בגין תשלום ששולם להם 

על חשבון מחיר הנכס (תשלום כל ההון העצמי) יש להחזיר לבנק את המסמך המקורי לאחר חתימות מוכרים + אימות עו”ד (כל המוכרים חותמים על אותו המסמך). יש לצרף אסמכתא 

בנקאית לחשבון המוכרים 2. צילום ת”ז + ספח מוכרים ובדיקת מעמד אישי, צילום שיק מוכרים. במידה והמוכרים לא 

מציגים ת”ז ישראלית עם ספח, יש לקבל הצהרת עו”ד לגבי הסטטוס האישי. אם המוכר נשוי, יש להחתים את בת הזוג על ויתור זכויות (בנוסח הבנק בלבד, יועבר לפי דרישה) מול 

עו”ד ולהחזירו יחד עם צילום ת”ז וספח של בת הזוג. 3. בקשה לרישום הערת אזהרה- יש להחזיר לבנק: נסח טאבו הכולל רישום ה”א לטובת 

הלווים ולטובת הבנק כפי שהופק בלשכת רישום מקרקעין (שרשור המייל מהטאבו) בצירוף 

טופס בקשה לרישום הערת אזהרה כפי שנמסר לטאבו, אשר על גביו הצהרת עו”ד כי מדובר בהעתק זהה לטופס הבקשה אשר באמצעותו נרשמה הערת אזהרה לטובת הבנק. כל 

המוכרים חותמים על אותו העותק 

ונא 

מידה והמוכרת נשואה בת”ז, יש להחתים את בן הזוג על כתב הסכמה בנוסח הבנק 

ולהחזירו בצירוף אימות עו”ד ות”ז של בן הזוג (רצ”ב) 5. התחייבות מוכרים לרישום משכנתא – נדרשת חתימת המוכרים על גבי ההתחייבות ואימות 

חתימתם ע”י עו”ד. יש להחזיר לבנק התחייבות מקורית חתומה ומאומתת. כל המוכרים 

חותמים על אותו העותק 6. מכתב עו”ד סנדי מארון מיום 

2.5.22 

הנושא את מספר הדירה המשועבדת. 7. דיווח לרשות המסים על העסקה. הן של הרוכש והן של המוכר עם מס’ שומה שונה מאפס. 8. כספי הבנק מהווים תשלום אחרון בעסקה ובהתאם לסעיף 

4.5 בהסכם הרכישה יש להעביר 

250,000 

₪ לחשבון נאמנות ספציפי ע”ש המוכרים (ספציפי בלבד) או לקבל אישור עו”ד 

מטפל כי כל האישורים התקבלו, ניתן להעביר את הבעלות ואין צורך בהפקדת כספים 

לחשבון נאמנות. אנא עשו ככל שביכולתכם על מנת לזרז את ההליכים של קבלת הביטחונות. למען הסר כל ספק הריני להודיעכם כי אין באמור במסמך זה כדי למצות את כל דרישות הבנק ויתכן בהחלט 

שהבנק ידרוש בנסיבות תיק זה דרישות נוספות כתנאי לשקילת בקשתכם לקבלת הלוואה מהבנק. ניתן לשלוח אלי בפקס 

076-8890035 

או מייל 

avi.schwartz@dbank.co.il 

מס’ הטלפון: 

076-8053510 

בברכה, אבי שוורץ, סניף הקריה 

תאריך

02/05/2022 הסכם מסגרת (חשבון משכנתא) מסי 183856300 

לכבוד בנק דיסקונט לישראל בעיימ סמטת בית השואבה 

18-16 

תל-אביב 

אישור תשלום ע”ח רכישת הנכס, מסירת פרטי חשבון בנק להעברה ואישור בדבר זכויות בן זוג 

1. בהמשך לחוזה המכר מיום 

22/03/2022 

(להלן : ייהחוזהיי) שנחתם בינינו לבין קובה סנצ’ס אלידה , כץ גונזלס ה 

(להלן: ייהלוויסיי), הננו מאשרים כי נכון לתאריך אישורנו זה שולם לנו עיי הלווים עיית רכישת הנכס עפ”י החוזה (להלן: “הנכס”י) סך של __ 

שייח (במילים: . 

שקלים חדשים). 

(ברכישה מקבלן בפרויקט מלווה יש לצרף העתק הפקדה לחשבון הליווי או שובר תשלום.) 

2. ככל שתעמידו ללווים הלוואה לצורך תשלום עייח רכישת הנכס, באמצעות העברה לחשבון בנק, אנו מוסרים לכם פרטי חשבון בנק 

אליו יש להעביר את התשלום הנייל, כדלהלן : 

מספר חשבון : 

שם הסניף 7 מספר הסניף: 

שם הבנק: 

החשבון מתנהל עייש: 

ת.ז. 

(מצורף צילום שיק עם פרטי החשבון הנייל)

3. הריני לאשר שידוע לי שככל שיש לי בן / בת זוג (גם ללא קשר נישואין) שאינו מופיע באישור הזכויות לגבי הנכס, עליי להמציא לבנק 

ויתור זכויות מבן / בת הזוג בנוסח הבנק המצייב. סעיף זה אינו רלוונטי בעסקת רכישה יד ראשונה מקבלן שהינו חברה. 

חתימת המוכרים

אימות חתימת המוכרים על ידי פקיד בנק/עוייד: הריני לאשר כי המוכרים חתמו בפניי על מסמך זה 

שם המוכר 

מסת.ז

חתימת המוכר 

אישור חתימה עייר פקיד הבנק/עוייד 

תאריך אימות 

החתימה 

שם המוכר 

– מס’ ת.ז. 

מסת.ז

חתימת המוכר 

אישור חתימה עייר פקיד הבנק/עוייד 

תאריך אימות 

החתימה 

שם המוכר 

מס’ ת.ז

חתימת המוכר 

אישור חתימה עייר פקיד הבנק/עו”ד 

תאריך אימות 

החתימה 

A11-45/2.0/0712 

לשימוש משרדי 

מדינת ישראל 

תאריך 

משרד המשפטים/אגף רישום והסדר המקרקעין 

לשכת רישום המקרקעין בי חיפה 

מספר שטר 

בקשה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא בהסכמת כל הצדדים 

לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ”ט-1969 

הישוב 

הגוש /הספר 

החלקה / הדף 

כתובת הואדי 

תיאור המקרקעין 

חיפה 

חיפה 

12339 

30/6 

הפעולה המבוקשת 

אני (אנו) מבקש(ים) לרשום בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לגבי המקרקעין הנייל בגין התחייבות לרישום משכנתא, וזאת בהתאם לכתב התחייבות אשר נחתם ביום 

ומצוי בבנק דיסקונט לישראל בעיימ. 

ההתחייבות לרישום משכנתא הנה בסך 

735,000.00 

₪ / ללא הגבלה בסכום (מחק את המיותר). 

.3 

שם פרטי 

שם משפחה/שם תאגיד 

סוג זיהוי! 

| מסי זיהוי | כתובת 

מהות הזכות במקרקעין 

החלקים בזכות 

חתימה 

פרטי בעל הזכות ופירוט זכותו במקרקעין 

סוג 

שם פרטי 

שם משפחה שם תאגיד | 

זיהוי1 

מס’ זיהוי 

כתובת 

חתימה 

פרטי המתחייב (אם המתחייב אינו בעל הזכות) 

.5 

מס’ תאגיד 

כתובת 

שם נציג המוסד הבנקאי 

חותמת וחתימת נציג המוסד הבנקאי 

שם המוסד 

פרטי הזכאי הבנקאי שלטובתו ניתנה |בנק דיסקונט ההתחייבות 

לישראל בעיימ 

520007030 

יהודה הלוי 23 תל– אביב 

יובל אלקבץ מנהל סניף הקריה 

בנק דיסקונט לישראל בעמ 

/ סניף הקריה/ 

סוג זיהוי1 

מסי זיהוי 

פרטי הלווה 

שם פרטי הבל אלידה 

שם משפחה/שם תאגיד 

כץ גונזלס קובה סנצ’ס 

ת.ז 

338051667 

338051675 

שם פרטי 

שם משפחה/שם תאגיד 

סוג זיהוי! 

מס’ זיהוי 

פרטי רוכש הזכויות במקרקעין נימולא רק אם רוכש הזכויות אינו הלווה, לפי סוג בעל זכות)** 

| ת.ז., דרכון, מסי חברה וכד’ * * פרטי הרוכש שאינו הלווה לא נרשמים במסגרת רישום הערת האזהרה 

A11-91/2.0/0712 

מגרש מס’ 

מבנה מסי 

יחידה מס’ 

קומה 

כיוונים 

תיאור הנכס ,דירה, מחסן, חנות, אולם, חניה, אחר) 

החלק במקרקעין (רק אם מדובר בקרקע/דירה בחלקים בלתי מסוימים 

פרטי נכס נימולא כאשר נרכשת דירה בבית שטרם נרשם כבית משותף) 

אימות חתימת בעל הזכות הרשומה עיין עויין 

אני מעיד כי היום התייצבו לפני בעלי הזכות, ולאחר שזיהיתי אותו/ם והסברתי לו/להם את מהות בקשתו/ם לרישום הערת אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי, שהדבר הובן להם כראוי, חתם/מו לפני מרצונו/ם. 

תאריך 

חותמת (שם, מס’ רישיון וכתובת) 

חתימה 

אימות חתימת המתחייב ע”י עוייד 

אני מעיד כי היום התייצבו לפני המתחייב/ים, ולאחר שזיהיתי אותו/ם והסברתי לו/להם את מהות בקשתו/ם לרישום הערת אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי, שהדבר הובן להם כראוי, חתם/מו לפני מרצונו/ם. 

תאריך 

חותמת (שם, מס’ רישיון וכתובת) 

חתימה 

במקרים בהם המתחייב הוא תאגיד – יש לאשר בנוסף את הסעיף להלן (לכל תאגיד בנפרד

אישור עו‘יד על בדיקת מסמכי תאגיד 

אני התיימ, מצהיר כי בדקתי את מסמכי התאגיד: – 

מס’ תאגיד:

הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשעייב – 2011, וכי 

הבקשה הוגשה כדין. 

ממיwה 

תאריך 

חותמת (שם, מס’ רישיון וכתובת) 

חתימה 

אימות חתימת נציג המוסד הבנקאי ע”י עוייד (נדרש רק כאשר לא התקבלה הוראה כללית מהמוסד הבנקאי על היעדר 

צורך באימות חתימת נציג המוסד הבנקאי) 

אני הח”מ שהנני ערייד של הבנק מאשר בזה כי היום הופיע בפני נציג הבנק הנייל ולאחר שזיהיתי אותו בתור מורשה כדין של הבנק ומוסמך לחתום בשמו על בקשה זו, ולאחר שהסברתי לו/להם את מהות בקשתו/ם לרישום הערת אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי, שהדבר הובן להם כראוי, חתם/מו לפני מרצונו/ם. 

תאריך 

חותמת (שם, מס’ רישיון וכתובת) 

חתימה 

A11-91/2.0/0712 

לשימוש משרדי 

מדינת ישראל 

תאריך 

משרד המשפטים/אגף רישום והסדר המקרקעין 

לשכת רישום המקרקעין בי חיפה 

מספר שטר 

בקשה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא בהסכמת כל הצדדים 

לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ”ט-1969 

הגוש / הספר 

החלקה והדף 

תיאור המקרקעין 

הישוב חיפה 

כתובת הואדי 

12339 

30/6 

הפעולה המבוקשת 

אני (אנו) מבקש(ים) לרשום בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לגבי המקרקעין הנייל בגין התחייבות לרישום משכנתא, וזאת בהתאם לכתב התחייבות אשר נחתם ביום _ 

– ומצוי בבנק דיסקונט לישראל בע”מ. 

ההתחייבות לרישום משכנתא הנה בסך 

735,000.00 

/ ללא הגבלה בסכום (מחק את המיותר)

שם פרטי 

סוג 

שם משפחה שם תאגיד

זיהוי

מסזיהוי | כתובת 

מהות הזכות במקרקעין 

החלקים בזכות 

חתימה 

פרטי בעל הזכות ופירוט זכותו במקרקעין 

שם פרטי 

שם משפחה שם תאגיד

סוג זיהוי

מסזיהוי 

כתובת 

חתימה 

פרטי המתחייב (אם המתחייב אינו בעל הזכות) 

מס’ תאגיד 

כתובת 

חותמת וחתימת נציג המוסד הבנקאי 

פרטי הזכאי שלטובתו ניתנה ההתחייבות 

שם המוסד 

| הבנקאי. בנק דיסקונט לישראל בעיימ 

שם נציג המוסד הבנקאי 

יובל אלקבץ מנהל סניף הקריה 

יהודה הלוי 23 תל– אביב 

520007030 

בנק דיסקונט לישראל בעש4 

סניף הקריה

סוג זיהוי

מס’ זיהוי 

.5 

פרטי הלווה 

שם פרטי 

הבל אלידה 

שם משפחה/שם תאגיד 

כץ גונזלס קובה סנציס 

תת.ז 

338051667 338051675 

.7 

שם פרטי 

שם משפחה/שם תאגיד 

סוג זיהוי

מסי זיהוי 

פרטי רוכש הזכויות במקרקעין וימולא רק אם רוכש הזכויות אינו הלווה, לפי סוג בעל זכות)*

1 ת.ז., דרכון, מסי חברה וכדי ** פרטי הרוכש שאינו הלווה לא נרשמים במסגרת רישום הערת האזהרה 

A11-9172.0/0712 

מגרש מס’ 

מבנה מסי 

יחידה מטי 

קומה 

כיוונים 

תיאור הנכס 

דירה, מחסן, 

חנות, אולם, חניה, אחר) 

החלק במקרקעין (רק אם מדובר בקרקעודירה בחלקים בלתי מסוימים 

פרטי נכס נימולא כאשר נרכשת דירה בבית שטרם נרשם כבית משותף) 

אימות חתימת בעל הזכות הרשומה ע”י עו’יד 

אני מעיד כי היום התייצב/ו לפני בעל/י הזכות, ולאחר שזיהיתי אותו/ם והסברתי לו/להם את מהות בקשתו/ם לרישום הערת אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי, שהדבר הובן להם כראוי, חתם/מו לפני מרצונו/ם. 

תאריך 

חותמת (שם, מס’ רישיון וכתובת) 

תתימה 

אימות חתימת המתחייב עי עויין 

אני מעיד כי היום התייצבו לפני המתחייב/ים, ולאחר שזיהיתי אותו/ם והסברתי לו/להם את מהות בקשתו/ם לרישום הערת אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי, שהדבר הובן להם כראוי, חתם/מו לפני מרצונו/ם. 

תאריך 

חותמת (שם, מס’ רישיון וכתובת

חתימה 

במקרים בהם המתחייב הוא תאגיד – יש לאשר בנוסף את הסעיף להלן (לכל תאגיד בנפרד) 

אישור עו’יד על בדיקת מסמכי תאגיד 

אני החיימ, מצהיר כי בדקתי את מסמכי התאגיד: – מס’ תאגיד:

הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע”ב-2011, וכי 

הבקשה הוגשה כדין. 

מליאה 

תאריך 

חותמת (שם, מס’ רישיון וכתובת) 

חתימה 

אימות חתימת נציג המוסד הבנקאי ע”י עוייד (נדרש רק כאשר לא התקבלה הוראה כללית מהמוסד הבנקאי על היעדר 

צורך באימות חתימת נציג המוסד הבנקאי) 

אני החיימ שהנני עוייד של הבנק מאשר בזה כי היום הופיע בפני נציג הבנק הנייל ולאחר שזיהיתי אותו בתור מורשה כדין של הבנק ומוסמך לחתום בשמו על בקשה זו, ולאחר שהסברתי לו/להם את מהות בקשתו/ם לרישום הערת אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי, שהדבר הובן להם כראוי, חתם/מו לפני מרצונו/ם. 

תאריך 

חותמת (שם, מס’ רישיון וכתובת) 

חתימה 

A11-9172.0/0712 

התחייבות לרישום משכנתא 

ואישור לקבלת מידע) 

לכבוד בנק דיסקונט לישראל בעמ סמטת בית השואבה 16, תל-אביב 

תאריך 

תוקף מסמך זה מותנה בכך שתיקונים בו יאושרו בחתימת הבנק בסמוך להם. הואיל והסכמתם לתת מסגרת אשראי ו/או הלוואה/הלוואות ו/או לגרור הלוואה/הלוואות בסך כולל של 

735,000.00 

שיית ((שבע מאות שלושים וחמש אלף שייח) להלן ייההלוואהיי) להייה הבל כץ גונזלס ת.ז. 338051667 והייה אלידה קובה סנצ’ס ת.ז. 338051675 והייה ת.ז. והייה ת.ז. (להלן ייהלוויסיי), שתובטח, בין היתר, במשכנתא ראשונה, כמפורט להלן (להלן “המשכנתאיי), והואיל והוסכם ביניכם ובין הלווים כי המשכנתא אשר תרשם לזכותכם ולפקודתכם, תהיה בסכום מסגרת האשראי ו/או ההלוואה, תכלול את כל התנאים שייקבעו על ידכס ותירשם על הדירה או בית העסק הידוע כיחידה/מגרש/נחלה מס’ ברח’ הואדי מסבית 30 

כניסה: דירה:

עיר חיפה (להלן “הנכס”י), והנמצא על 

המקרקעין הידועים . כגוש 12339 חלקה/ות 5 (להלן ייהמקרקעין“), והואיל והסכמתם להעמיד את מסגרת האשראי ו/או ההלוואה לרשות הלווים עוד לפני רישום המשכנתא בתנאי שתקבלו, בין היתר, התחייבותנו זו, לפיכך הננו מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן: 1. 

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. 

2

אנו בעלי הזכויות הבלעדיות בנכס. מכרנו את מלוא זכויותינו בנכס ללווים עפ”י הסכם מכר (להלן ייהסכם המכריי) אשר נחתם בינינו ובין הלווים, והלווים זכאים, בין 

השאר, לזכות הבלעדית להירשם כבעלים ו/או חוכרים לדורות בנכס וכן לחזקה הבלעדית בו, בכפוף למילוי תנאי הסכם המכר עייי הלווים. 

3. 

אנו מסכימים שכל הזכויות בנכס ישועבדו לטובתכם להבטחת מילוי התחייבויות הלווים בגין מסגרת האשראי ו/או ההלוואה, וכי ירשם בקשר לכך משכון עפ”י חוק המשכון תשכ”ז-1967 אצל רשם המשכונות. מסמך זה מהווה הסכם משכון. אנו מסכימים כי לא נהיה מוכנים לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשלייב 1972 ו/או לפי סעיפים 38 ו/או 39 לחוק ההוצאה לפועל תשכ”ז-1967 ו/או לפי הוראות כל דין אחר שיבואו במקומם ו/או בנוסף להם וכי נהיה חייבים לפנות את הדירה בעת מימושה ולא נהיה זכאים במקרה זה לדיור חלוף. על אף האמור ידוע לנו כי אם נוכיח שאין בידנו ו/או בידי בני משפחתנו הגרים עימנו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, הרי שנוכל לעתור לפסיקת פיצוי כספי חלף דיור חלוף ו/או דיירות מוגנת לתקופה עד 18 חודשים (בנסיבות מיוחדות מעבר ל 18 חודשים). במקרה כזה, מוסכם עלינו כי הבנק רשאי לטעון כנגד פסיקת הפיצוי בכלל ו/או פיצוי רחב. מוסכם עלינו כי ככל שייפסק כי הננו זכאים לדיור חלופי/פיצוי חלף דיור חלופי יוכל הבנק לבחור על פי שיקול דעתו להעניק לנו אפשרות לשהייה נוספת בדירה או לפנות אותנו לדיור חלופי או לתת לנו פיצוי כספי חלף דיור חלופי. מוסכם עלינו כי ככל שינקטו על ידנו הליכים משפטיים שידחו בסופו של יום אך הביאו לעיכוב פינוי הדירה, תיחשב התקופה בה התנהלו הליכים אלו בתקופת הדיור החלוף ותקוזז מתקופת הדיור החלוף או מהפיצוי בגין דיור חלוף לה אהיה זכאי, אם אהיה זכאי

שעבוד זכויותינו ע”פ סעיף זה יהיה להבטחת התחייבותנו כלפיכם על פי כתב התחייבות זה בלבד, ולא נועד להבטיח חובות אחרים של הלווים כלפי הבנק. 

4

מיד לכשתיוצר אפשרות לכך ובכל מקרה תוך 6 חודשים ממסירת החזקה בנכס נשוא ההלוואה או תוך שנה מרישום הבית כבית משותף או שנה מרישום הפרצלציה (להלן “מועד הרישום) נעביר את הבעלות או את החכירה לדורות בנכס על שמות הלווים בלשכת רישום המקרקעין כשהיא חופשית מכל תוב, התחייבות, שעבוד, עקול או זכות של צד שלישי, במקרה ויתרחשו המקרים המפורטים בסעיף 6, ההתחייבות תכנס לתוקף באופן מיידי. במקרה בו על פי הסכם המכר רישום הזכויות מתבצע על ידי הלווים, נעביר לידי בייכ הלווים את כל המסמכים הנחוצים מטעמנו על פי כל דין ועל פי הסכם המכר, במועד הקבוע בהסכם המכר או על פי דרישת הבנק, לשם העברת הבעלות ו/או החכירה לדורות על שם הלווים בנכס, כשהיא חופשית מכל חוב, התחייבות, שעבוד, עקול או זכות של צד שלישי. ממועד חתימת הסכם המכר, לא עשינו ולא נעשה כל עיסקה שהיא בנכס ו/או במקרקעין וככל שהדבר תלוי בנו לא נסכים שתיעשה כל עיסקה בנכס ו/או במקרקעין, לרבות העברת הבעלות או החכירה לדורות על שס הלווים, אלא אם באותו מעמד תירשם המשכנתא לטובתכם, כמפורט לעיל. נערכה עסקת קומבינציה בגין הנכס ו/או המקרקעין אין בה ולא יהיה בה כדי לפגוע בכל דרך שהיא בהערת האזהרה שתרשם לזכותכם עפי התחייבות זו והערת האזהרה תעמוד בתוקפה ותהא עדיפה אפילו תתבטל עסקת הקומבינציה. אם עד למועד הרישום לא תועבר הבעלות או החכירה לדורות על שם הלווים בהתאם לאמור בסעיף 4 דלעיל, אנו נסכים לרשום על הנכס את המשכנתא לטובתכם כמפורט לעיל וזאת במועד הרישום או מיד עם קרות אחד המקרים הבאים: יינתן נגדנו צו פירוק, צו לקבלת נכסים או צו למינוי כונס נכסים או יוטל עיקול על המקרקעין, ו/או תבוטל עסקת המכר בינינו לבין הלווים מכל סיבה שהיא, ונפר התחייבותנו להשבת סכום ההלוואה כאמור בסעיף 10 להתחייבות זו או בכל התחייבות אחרת, הכל לפי המועד המוקדם ביותר. הננו מתחייבים להודיע לבנק מיידית ובכתב על קרות המקרים האמורים. מבלי לגרוע כאמור אנו מייפים את כוחכם לחתום ולרשום בשמנו ובמקומנו על שטר משכנתא או משכון או אגיית לפי העניין, להבטחת התחייבותנו הכוללים בין היתר ויתור על הזכויות המופיעות בסעיף 3 לעיל. נודיע לכם בכתב שבועיים ימים מראש על המועד בו תועבר הבעלות או החכירה לדורות בנכס על שם הלווים כאמור לעיל ונדאג לרישום המשכנתא באותו מועד. עד שתירשם המשכנתא, לא ניתן הסכמתנו לביטול ו/או לשינוי ו/או לשיעבוד ו/או להעברת כל זכות שהיא של הלווים בגין הנכס. אם המקרקעין הינם יימקרקעי ישראליי כמשמעותם בחוק מקרקעי ישראל, תשייך1960, לא נפנה את הלווים למינהל מקרקעי ישראל (להלן “המינהליי) לשם חתימה על הסכם כלשהו הקשור בנכס אלא אם בכתב ההפניה נודיע למינהל כי אנו ו/או הלווים התחייבנו כלפיכם לרשום המשכנתא לזכותכם על הנכס. בכתב ההפניה נורה את המינהל שלא להסכים לביטול או לשינוי או לשעבוד, או להעברה של כל זכות מזכויות הלווים בנכס בלי שיקבל את הסכמתם מראש ובכתב, וכן שלא לרשום חכירה או בעלות במקרקעין או בנכס על שם הלווים אלא אם תירשם המשכנתא לטובתכם כמפורט לעיל. העתק מכתב ההפניה ישלח לכם בדאר 

רשום בד בבד עם הוצאתו עלידינו. 10. אם נפר אחת או יותר מהתחייבויותינו על פי מסמך זה, מכל סיבה שהיא, או תבוטל מכירת הנכס ללווים מכל סיבה שהיא, נחזיר לכם מיד עם דרישתכם הראשונה 

בכתב את כספי ההלוואה, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ”א 1961. 11. כספי ההלוואה (ו/או הגרירה לפי העניין) ישולמו לנו ו/או לפקודתנו ו/או לצד ג’ כפי שנורה לכם בכתב לשלם לו את הכספים. היה סכום ההלוואה משולם לשיעורין

התחייבותנו כאמור תחול לגבי כל סכום מתוך סכום ההלוואה שישולם כאמור לעיל. 12. אנו מבקשים כי תרשם לטובתכם הערת אזהרה לפי חוק המקרקעין תשכ”ט-1969 בגין התחייבותנו זו. 13. התחייבות זו על כל סעיפיה היא בלתי חוזרת. 14. כל האמור במסמך זה בלשון רבים, גם לשון היחיד במשמע. 15. אני מייפה את כוחו של בנק דיסקונט לישראל בעיימ לקבל אישור זכויות המתייחס לנכס נשוא התחייבות זו. 

שם משפחה ופרטין מספר זהות

חתימה 

שם החברה 

כתובת 

מספר תאגיד 

.

.7 

op o א 

לפרט גם את פרטי החותמים בשם התאגיד

תוקף מסמך זה מותנה בכך שתיקונים בו יאושרו בחתימת הבנק בסמוך להם. אין לרשום הערת אזהרה לפני אישור התיקונים בחתימת הבנק בסמוך להם. אימות החתימות על-ידי עורך דין 

A11-33/2.0/0712 

סימוכין לשימוש פנימי: 183856300 

– מרחי. 

ת. 

אני עוייד 

, מצהיר בזאת כי ביום 

הופיע בפני הייה. 

ת.ז.. המוכרים לי אישית/אשר זוהו על ידי ת.ז., ולאחר שהזהרתי אותם לומר אמת, והסברתי להם את מהות הויתור עליהם חתמו לעיל ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנו בשפה ברורה ומובנת להם, ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, אישרו את נכונות האמור לעיל, וחתמו עליו בפניי. במקרה והמסמך נחתם על ידי תאגיד – הריני לאשר כי החתומים בשם התאגיד מורשים לחתום בשם אותו תאגיד ולחייבו בחתימותיהם. במקרה והמסמך נחתם על ידי בעל תפקיד שמונה על ידי בית המשפט לפעול בשם התאגיד או במקרה ונחתם מכוח יפוי כוח שנתן התאגיד – הריני לאשר כי החתימה נעשתה מכוח צו מינוי או יפוי כוח בתוקף. 

תאריך 

חתימה וחותמת עורך דין 

A11-33/2.0/0712 

סימוכין לשימוש פנימי: 183856300 

התחייבות לרישום משכנתא 

ואישור לקבלת מידע) 

לכבוד בנק דיסקונט לישראל בע”מ סמטת בית השואבה 16, תל-אביב 

תאריך. 

תוקף מסמך זה מותנה בכך שתיקונים בו יאושרו בחתימת הבנק בסמוך להם. הואיל והסכמתם לתת מסגרת אשראי ו/או הלוואה/הלוואות ו/או לגרור הלוואה/הלוואות בסך כולל של 

735,000.00 

שיית ושבע מאות שלושים וחמש אלף שייח) להלן “ההלוואהיי) להייה הבל כץ גונזלס ת.ז. 338051667 והייה אלידה קובה סנצ’ס ת.ז. 338051675 והייה ת.ז. והייה ת.ז. (להלן הלוויסיי), שתובטח, בין היתר, במשכנתא ראשונה, כמפורט להלן (להלן “המשכנתא), והואיל והוסכם ביניכם ובין הלווים כי המשכנתא אשר תרשם לזכותכם ולפקודתכם, תהיה בסכום מסגרת האשראי ו/או ההלוואה, תכלול את כל התנאים שייקבעו על ידכס ותירשם על הדירה או בית העסק הידוע כיחידה/מגרש/נחלה מס’ ברח’ הואדי מסבית 30 

כניסה: דירה:

עיר חיפה (להלן “הנכס”י), והנמצא על 

המקרקעין הידועים כגוש 12339 חלקה/ות 5 (להלן “המקרקעין”), והואיל והסכמתם להעמיד את מסגרת האשראי ו/או ההלוואה לרשות הלווים עוד לפני רישום המשכנתא בתנאי שתקבלו, בין היתר, התחייבותנו זו, לפיכך הננו מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן: 1. 

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. 

2

אנו בעלי הזכויות הבלעדיות בנכס. מכרנו את מלוא זכויותינו בנכס ללווים עפייי הסכם מכר (להלן ייהסכם המכריי) אשר נחתם בינינו ובין הלווים, והלווים זכאים, בין 

השאר, לזכות הבלעדית להירשם כבעלים ו/או חוכרים לדורות בנכס וכן לחזקה הבלעדית בו, בכפוף למילוי תנאי הסכם המכר עי הלווים

3

אנו מסכימים שכל הזכויות בנכס ישועבדו לטובתכם להבטחת מילוי התחייבויות הלווים בגין מסגרת האשראי ו/או ההלוואה, וכי ירשם בקשר לכך משכון עפ”י חוק המשכון תשכ”ז-1967 אצל רשם המשכונות. מסמך זה מהווה הסכם משכון. אנו מסכימים כי לא נהיה מוגנים לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשלייב 1972 ו/או לפי סעיפים 38 ואו 39 לחוק ההוצאה לפועל תשכייז-1967 ו/או לפי הוראות כל דין אחר שיבואו במקומם ו/או בנוסף להם וכי נהיה חייבים לפנות את הדירה בעת מימושה ולא נהיה זכאים במקרה זה לדיור חלוף. על אף האמור ידוע לנו כי אם נוכיח שאין בידנו ו/או בידי בני משפחתנו הגרים עימנו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, הרי שנוכל לעתור לפסיקת פיצוי כספי חלף דיור חלוף ו/או דיירות מוגנת לתקופה עד 18 חודשים (בנסיבות מיוחדות מעבר ל 18 חודשים). במקרה כזה, מוסכם עלינו כי הבנק רשאי לטעון כנגד פסיקת הפיצוי בכלל ו/או פיצוי רחב. מוסכם עלינו כי ככל שייפסק כי הננו זכאים לדיור חלופי/פיצוי חלף דיור חלופי יוכל הבנק לבחור על פי שיקול דעתו להעניק לנו אפשרות לשהייה נוספת בדירה או לפנות אותנו לדיור חלופי או לתת לנו פיצוי כספי חלף דיור חלופי, מוסכם עלינו כי ככל שינקטו על ידנו הליכים משפטיים שידחו בסופו של יום אך הביאו לעיכוב פינוי הדירה, תיחשב התקופה בה התנהלו הליכים אלו בתקופת הדיור החלוף ותקוזז מתקופת הדיור החלוף או מהפיצוי בגין דיור חלוף לה אהיה זכאי, אם אהיה זכאי. שעבוד זכויותינו עייפ סעיף זה יהיה להבטחת התחייבותנו כלפיכם על פי כתב התחייבות זה בלבד, ולא נועד להבטיח חובות אחרים של הלווים כלפי הבנק. מיד לכשתיוצר אפשרות לכך ובכל מקרה תוך 6 חודשים ממסירת החזקה בנכס נשוא ההלוואה או תוך שנה מרישום הבית כבית משותף או שנה מרישום הפרצלציה (להלן “מועד הרישוםיי) נעביר את הבעלות או את החכירה לדורות בנכס על שמות הלווים בלשכת רישום המקרקעין כשהיא חופשית מכל חוב, התחייבות, שעבוד, עקול או זכות של צד שלישי. במקרה ויתרחשו המקרים המפורטים בסעיף 6, ההתחייבות תכנס לתוקף באופן מיידי. במקרה בו על פי הסכם המכר רישום הזכויות מתבצע על ידי הלווים, נעביר לידי בכ הלווים את כל המסמכים הנחוצים מטעמנו על פי כל דין ועל פי הסכם המכר, במועד הקבוע בהסכם המכר או על פי דרישת הבנק, לשם העברת הבעלות ו/או החכירה לדורות על שם הלווים בנכס, כשהיא חופשית מכל חוב, התחייבות, שעבוד, עקול או זכות של צד שלישי. ממועד חתימת הסכם המכר, לא עשינו ולא נעשה כל עיסקה שהיא בנכס ו/או במקרקעין וככל שהדבר תלוי בנו לא נסכים שתיעשה כל עיסקה בנכס ו/או במקרקעין, לרבות העברת הבעלות או החכירה לדורות על שם הלווים, אלא אם באותו מעמד תירשם המשכנתא לטובתכם, כמפורט לעיל. נערכה עסקת קומבינציה בגין הנכס ו/או המקרקעין אין בה ולא יהיה בה כדי לפגוע בכל דרך שהיא בהערת האזהרה שתרשם לזכותכם עפי התחייבות זו והערת 

האזהרה תעמוד בתוקפה ותהא עדיפה אפילו תתבטל עסקת הקומבינציה. 

6

אם עד למועד הרישום לא תועבר הבעלות או החכירה לדורות על שם הלווים בהתאם לאמור בסעיף 4 דלעיל, אנו נסכים לרשום על הנכס את המשכנתא לטובתכם כמפורט לעיל וזאת במועד הרישום או מיד עם קרות אחד המקרים הבאים: יינתן נגדנו צו פירוק, צו לקבלת נכסים או צו למינוי כונס נכסים או יוטל עיקול על המקרקעין, ו/או תבוטל עסקת המכר בינינו לבין הלווים מכל סיבה שהיא, ונפר התחייבותנו להשבת סכום ההלוואה כאמור בסעיף 10 להתחייבות זו או בכל התחייבות אחרת, הכל לפי המועד המוקדם ביותר. הננו מתחייבים להודיע לבנק מיידית ובכתב על קרות המקרים האמורים. מבלי לגרוע כאמור אנו מייפים את כוחכם לחתום ולרשום בשמנו ובמקומנו על שטר משכנתא או משכון או אגיית לפי העניין, להבטחת התחייבותנו הכוללים בין 

היתר ויתור על הזכויות המופיעות בסעיף 3 לעיל. ל. נודיע לכם בכתב שבועיים ימים מראש על המועד בו תועבר הבעלות או החכירה לדורות בנכס על שם הלווים כאמור לעיל ונדאג לרישום המשכנתא באותו מועד

עד שתירשם המשכנתא, לא ניתן הסכמתנו לביטול ו/או לשינוי ו/או לשיעבוד ו/או להעברת כל זכות שהיא של הלווים בגין הנכס. 

9. 

אם המקרקעין הינם “מקרקעי ישראלי כמשמעותם בחוק מקרקעי ישראל, תש”ך1960, לא נפנה את הלווים למינהל מקרקעי ישראל (להלן המינהליי) לשם חתימה על הסכם כלשהו הקשור בנכס אלא אם בכתב ההפניה נודיע למינהל כי אנו ו/או הלווים התחייבנו כלפיכם לרשום המשכנתא לזכותכם על הנכס. בכתב ההפניה נורה את המינהל שלא להסכים לביטול או לשינוי או לשעבוד, או להעברה של כל זכות מזכויות הלווים בנכס בלי שיקבל את הסכמתם מראש ובכתב, וכן שלא לרשום חכירה או בעלות במקרקעין או בנכס על שם הלווים אלא אם תירשם המשכנתא לטובתכם כמפורט לעיל. העתק מכתב ההפניה ישלח לכם בדאר 

רשום בד בבד עם הוצאתו על-ידינו. 10. אם נפר אחת או יותר מהתחייבויותינו על פי מסמך זה, מכל סיבה שהיא, או תבוטל מכירת הנכס ללווים מכל סיבה שהיא, נחזיר לכם מיד עם דרישתכם הראשונה 

בכתב את כספי ההלוואה, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ”א 1961. 11. כספי ההלוואה (ו/או הגרירה לפי העניין) ישולמו לנו ו/או לפקודתנו ו/או לצד ג’ כפי שנורה לכם בכתב לשלם לו את הכספים. היה סכום ההלוואה משולם לשיעורין, 

התחייבותנו כאמור תחול לגבי כל סכום מתוך סכום ההלוואה שישולם כאמור לעיל. 12. אנו מבקשים כי תרשם לטובתכם הערת אזהרה לפי חוק המקרקעין תשכ”ט-1969 בגין התחייבותנו זו. 13. התחייבות זו על כל סעיפיה היא בלתי חוזרת. 14. כל האמור במסמך זה בלשון רבים, גם לשון היחיד במשמע. 15. אני מייפה את כוחו של בנק דיסקונט לישראל בעיימ לקבל אישור זכויות המתייחס לנכס נשוא התחייבות זו. 

שם משפחה ופרטיו מספר זהות/ כתובת 

חתימה 

שם החברה 

מספר תאגיד 

לפרט גם את פרטי החותמים בשם התאגיד

תוקף מסמך זה מותנה בכך שתיקונים בו יאושרו בחתימת הבנק בסמוך להם. אין לרשום הערת אזהרה לפני אישור התיקונים בחתימת הבנק בסמוך להם. אימות החתימות על-ידי עורך דין 

A11-33/2.0/0712 

סימוכין לשימוש פנימי: 183856300 

אני עוייד 

מרח’. 

, מצהיר בזאת כי ביום 

הופיע בפני הייה 

ת.ז. 

ת.ז. . המוכרים לי אישית אשר זוהו על ידי ת.ז., ולאחר שהזהרתי אותם לומר אמת, והסברתי להם את מהות הויתור עליהם חתמו לעיל ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנו בשפה ברורה ומובנת להם, ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, אישרו את נכונות האמור לעיל, וחתמו עליו בפניי. במקרה והמסמך נחתם על ידי תאגיד – הריני לאשר כי החתומים בשם התאגיד מורשים לחתום בשם אותו תאגיד ולחייבו בחתימותיהם. במקרה והמסמך נחתם על ידי בעל תפקיד שמונה על ידי בית המשפט לפעול בשם התאגיד או במקרה ונחתם מכוח יפוי כוח שנתן התאגיד – הריני לאשר כי החתימה נעשתה מכות צו מינוי או יפוי כוח בתוקף. 

תאריך 

חתימה וחותמת עורך דין 

A11-332.0/0712 

סימוכין לשימוש פנימי: 183856300 

התחייבות לרישום משכנתא 

ואישור לקבלת מידע) 

לכבוד בנק דיסקונט לישראל בעמ סמטת בית השואבה 16, תלאביב 

תאריך 

תוקף מסמך זה מותנה בכך שתיקונים בו יאושרו בחתימת הבנק בסמוך להם. הואיל והסכמתם לתת מסגרת אשראי ו/או הלוואה/הלוואות ו/או לגרור הלוואה/הלוואות בסך כולל של 

735,000.00 

שייח ((שבע מאות שלושים וחמש אלף שייח) להלן ייההלוואהיי) להייה הבל כץ גונזלס ת.ז. 338051667 והייה אלידה קובה סנצ’ס ת.ז. 338051675 והייה ת.ז. והייה ת.ז. (להלן “הלוויסיי), שתובטת, בין היתר, במשכנתא ראשונה, כמפורט להלן (להלן “המשכנתאיי), והואיל והוסכם ביניכם ובין הלווים כי המשכנתא אשר תרשם לזכותכם ולפקודתכם, תהיה בסכום מסגרת האשראי ו/או ההלוואה, תכלול את כל התנאים שייקבעו על ידכם ותירשם על הדירה או בית העסק הידוע כיחידה/מגרש/נחלה מס’ ברח’ הואדי מס’ בית 30 

כניסה: דירה:

עיר חיפה (להלן “הנכס”), והנמצא על 

המקרקעין הידועים כגוש 12339 חלקה/ות 5 (להלן ייהמקרקעיןיי), והואיל והסכמתם להעמיד את מסגרת האשראי ו/או ההלוואה לרשות הלווים עוד לפני רישום המשכנתא בתנאי שתקבלו, בין היתר, התחייבותנו זו, לפיכך הננו מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן: 1. 

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה

2. 

אנו בעלי הזכויות הבלעדיות בנכס. מכרנו את מלוא זכויותינו בנכס ללווים עפ”י הסכם מכר (להלן ייהסכם המכריי) אשר נחתם בינינו ובין הלוויס, והלווים זכאים, בין 

השאר, לזכות הבלעדית להירשם כבעלים ו/או חוכרים לדורות בנכס וכן לחזקה הבלעדית בו, בכפוף למילוי תנאי הסכם המכר עי הלוויס

3

אנו מסכימים שכל הזכויות בנכס ישועבדו לטובתכם להבטחת מילוי התחייבויות הלווים בגין מסגרת האשראי ו/או ההלוואה, וכי ירשם בקשר לכך משכון עפ“י חוק המשכון תשכ”ז-1967 אצל רשם המשכונות. מסמך זה מהווה הסכם משכון. אנו מסכימים כי לא נהיה מוגנים לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשלייב 1972 ו/או לפי סעיפים 38 ו/או 39 לחוק ההוצאה לפועל תשכייז-1967 ו/או לפי הוראות כל דין אחר שיבואו במקומם ו/או בנוסף להם וכי נהיה חייבים לפנות את הדירה בעת מימושה ולא נהיה זכאים במקרה זה לדיור חלוף. על אף האמור ידוע לנו כי אם נוכיח שאין בידנו ו/או בידי בני משפחתנו הגרים עימנו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, הרי שנוכל לעתור לפסיקת פיצוי כספי חלף דיור חלוף ו/או דיירות מוגנת לתקופה עד 18 חודשים (בנסיבות מיוחדות מעבר ל 18 חודשים). במקרה כזה, מוסכם עלינו כי הבנק רשאי לטעון כנגד פסיקת הפיצוי בכלל ו/או פיצוי רחב. מוסכם עלינו כי ככל שייפסק כי הננו זכאים לדיור חלופי/פיצוי חלף דיור חלופי יוכל הבנק לבחור על פי שיקול דעתו להעניק לנו אפשרות לשהייה נוספת בדירה או לפנות אותנו לדיור חלופי או לתת לנו פיצוי כספי חלף דיור חלופי. מוסכם עלינו כי ככל שינקטו על ידנו הליכים משפטיים שידחו בסופו של יום אך הביאו לעיכוב פינוי הדירה, תיחשב התקופה בה התנהלו הליכים אלו בתקופת הדיור החלוף ותקוזז מתקופת הדיור החלוף או מהפיצוי בגין דיור חלוף לה אהיה זכאי, אם אהיה זכאי, 

שעבוד זכויותינו עייפ סעיף זה יהיה להבטחת התחייבותנו כלפיכם על פי כתב התחייבות זה בלבד, ולא נועד להבטית חובות אחרים של הלווים כלפי הבנק. 

4

מיד לכשתיוצר אפשרות לכך ובכל מקרה תוך 6 חודשים ממסירת החזקה בנכס נשוא ההלוואה או תוך שנה מרישום הבית כבית משותף או שנה מרישום הפרצלציה (להלן “מועד הרישוםיי) נעביר את הבעלות או את החכירה לדורות בנכס על שמות הלווים בלשכת רישום המקרקעין כשהיא חופשית מכל חוב, התחייבות, שעבוד, עקול או זכות של צד שלישי. במקרה ויתרחשו המקרים המפורטים בסעיף 6, ההתחייבות תכנס לתוקף באופן מיידי. במקרה בו על פי הסכם המכר רישום הזכויות מתבצע על ידי הלווים, נעביר לידי בייר הלווים את כל המסמכים הנחוצים מטעמנו על פי כל דין ועל פי הסכם המכר, במועד הקבוע בהסכם המכר או על פי דרישת הבנק, לשם העברת הבעלות ו/או החכירה לדורות על שם הלווים בנכס, כשהיא חופשית מכל חוב, התחייבות, שעבוד

עקול או זכות של צד שלישי. 

5

ממועד חתימת הסכם המכר, לא עשינו ולא נעשה כל עיסקה שהיא בנכס ו/או במקרקעין וככל שהדבר תלוי בנו לא נסכים שתיעשה כל עיסקה בנכס ו/או במקרקעין, לרבות העברת הבעלות או החכירה לדורות על שם הלווים, אלא אם באותו מעמד תירשם המשכנתא לטובתכם, כמפורט לעיל. נערכה עסקת קומבינציה בגין הנכס ו/או המקרקעין אין בה ולא יהיה בה כדי לפגוע בכל דרך שהיא בהערת האזהרה שתרשם לזכותכם עפייי התחייבות זו והערת 

האזהרה תעמוד בתוקפה ותהא עדיפה אפילו תתבטל עסקת הקומבינציה

6. 

אם עד למועד הרישום לא תועבר הבעלות או החכירה לדורות על שם הלווים בהתאם לאמור בסעיף 4 דלעיל, אנו נסכים לרשום על הנכס את המשכנתא לטובתכם כמפורט לעיל וזאת במועד הרישום או מיד עם קרות אחד המקרים הבאים: יינתן נגדנו צו פירוק, צו לקבלת נכסים או צו למינוי כונס נכסים או יוטל עיקול על המקרקעין, ו/או תבוטל עסקת המכר בינינו לבין הלווים מכל סיבה שהיא, ונפר התחייבותנו להשבת סכום ההלוואה כאמור בסעיף 10 להתחייבות זו או בכל התחייבות אחרת, הכל לפי המועד המוקדם ביותר, הננו מתחייבים להודיע לבנק מיידית ובכתב על קרות המקרים האמורים. מבלי לגרוע כאמור אנו מייפים את כוחכם לחתום ולרשום בשמנו ובמקומנו על שטר משכנתא או משכון או אגיים לפי העניין, להבטחת התחייבותנו הכוללים בין 

היתר ויתור על הזכויות המופיעות בסעיף 3 לעיל. ל. נודיע לכם בכתב שבועיים ימים מראש על המועד בו תועבר הבעלות או החכירה לדורות בנכס על שם הלווים כאמור לעיל ונדאג לרישום המשכנתא באותו מועד. 8. 

עד שתירשם המשכנתא, לא ניתן הסכמתנו לביטול ו/או לשינוי ו/או לשיעבוד ו/או להעברת כל זכות שהיא של הלווים בגין הנכס. 

9. 

אם המקרקעין הינם יימקרקעי ישראלי כמשמעותם בחוק מקרקעי ישראל, תשייך-1960, לא נפנה את הלווים למינהל מקרקעי ישראל (להלן ייהמינהליי) לשם חתימה על הסכם כלשהו הקשור בנכס אלא אם בכתב ההפניה נודיע למינהל כי אנו ו/או הלווים התחייבנו כלפיכם לרשום המשכנתא לזכותכם על הנכס. בכתב ההפניה נורה את המינהל שלא להסכים לביטול או לשינוי או לשעבוד, או להעברה של כל זכות מזכויות הלווים בנכס בלי שיקבל את הסכמתם מראש ובכתב, וכן שלא לרשום מכירה או בעלות במקרקעין או בנכס על שם הלווים אלא אם תירשם המשכנתא לטובתכם כמפורט לעיל. העתק מכתב ההפניה ישלח לכם בדאר 

רשום בד בבד עם הוצאתו על-ידינו. 10. אם נפר אחת או יותר מהתחייבויותינו על פי מסמך זה, מכל סיבה שהיא, או תבוטל מכירת הנכס ללווים מכל סיבה שהיא, נחזיר לכם מיד עם דרישתכם הראשונה 

בכתב את כספי ההלוואה, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ”א 1961. 11. כספי ההלוואה (ו/או הגרירה לפי העניין) ישולמו לנו ו/או לפקודתנו ו/או לצד ג’ כפי שנורה לכם בכתב לשלם לו את הכספים. היה סכום ההלוואה משולם לשיעורין

התחייבותנו כאמור תחול לגבי כל סכום מתוך סכום ההלוואה שישולם כאמור לעיל. 12. אנו מבקשים כי תרשם לטובתכם הערת אזהרה לפי חוק המקרקעין תשכ“ט-1969 בגין התחייבותנו זו. 13. התחייבות זו על כל סעיפיה היא בלתי חוזרת. 14. כל האמור במסמך זה בלשון רבים, גם לשון היחיד במשמע. 15. אני מייפה את כוחו של בנק דיסקונט לישראל בע”מ לקבל אישור זכויות המתייחס לנכס נשוא התחייבות זו

שם משפחה ופרטין 

שם החברה 

מספר זהותו מספר תאגיד 

כתובת 

חתימה 

לפרט גם את פרטי החותמים בשם התאגיד. 

תוקף מסמך זה מותנה בכך שתיקונים בו יאושרו בחתימת הבנק בסמוך להם. אין לרשום הערת אזהרה לפני אישור התיקונים בחתימת הבנק בסמוך להם. אימות החתימות על-ידי עורך דין 

A11-33/2.0/0712 

סימוכין לשימוש פנימי : 183856300 

– 

מרחי 

אני עוייד 

מצהיר בזאת כי ביום 

הופיע בפני הייה 

ת.ז. 

ת.ז. המוכרים לי אישיתאשר זוהו על ידי ת.ז., ולאחר שהזהרתי אותם לומר אמת, והסברתי להם את מהות הויתור עליהם חתמו לעיל ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנו בשפה ברורה ומובנת להם, ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להס כראוי, אישרו את נכונות האמור לעיל, וחתמו עליו בפניי. במקרה והמסמך נחתם על ידי תאגיד – הריני לאשר כי החתומים בשם התאגיד מורשים לחתום בשם אותו תאגיד ולחייבו בחתימותיהם. במקרה והמסמך נחתם על ידי בעל תפקיד שמונה על ידי בית המשפט לפעול בשם התאגיד או במקרה ונחתם מכוח יפוי כוח שנתן התאגיד – הריני לאשר כי החתימה נעשתה מכוח צו מינוי או יפוי כוח בתוקף. 

תאריך 

חתימה וחותמת עורך דין 

A11-33/2.0/0712 

סימוכין לשימוש פנימי: 183856300 

לכבוד 

דיסקונט בנק דיסקונט 

לישראל בע”מ 

סניף הקריה 

תאריך 

02/05/2022 חשבון מסגרת מס’ 183856300 

הנדון: כתב ויתור על זכויות והסכמה למכירת נכס 

אני הח”מ ……….. 

…….. נושא/ת מס’ ת.ז….. 

(שם הצד המוותר) 

(של הצד המוותר) 

ונכס) 

הנני בן\בת הזוג של דיאנה חג’אר הנושא ת.ז שמספרה 053813663 . 

(הצד המוכר את הנכס) 

מאשר/ת בזאת כי: 1. ידוע לי כי הנכס הידוע כגוש 12339 חלקה 5 תת חלקה ברח’ הואדי בעיר חיפה (להלן:”הנכס) נמכר ע”י בן/ת זוגי/תי 

עפ”י הסכם מכר מיום 

22/03/2022 

לקונים ה”ה הבל כץ גונזלס, אלידה קובה סנצ’ (להלן:”הקונים”). 

2. ידוע לי כי הסכמתם להתקשר בהסכם מסגרת והסכם הלוואה למשיכה ממסגרת עם הקונים של הנכס ואתם מסתמכים 

על הצהרתי זו. 3. הריני לאשר כי אין לי כל זכויות בנכס הנל, לא ניתנה לי ולא קיימת כלפי התחייבות כלשהי של המוכר ו/או הקונים בין 

מכח הסכם ובין מכח דין ולרבות על פי חזקת שיתוף כלשהי ו/או לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג 1973 ו/או על פי הסכם שותפות ו/או הסכם ממון ולא אטען כנגדכם בכל זמן שהוא, טענות לזכות כלשהי לגבי הנכס או כל טענות שהן 

בקשר ליצירת השעבוד האמור, עריכתו, רישומו, תקפו, תנאיו ומימושו על ידכם. 4. הנני מתחייב כי אין לי ולא יהיו לי טענות או דרישות לזכויות מכל מין שהוא בגין מכירת נכס זה כלפי הקונים ו\או בנק 

דיסקונט לישראל בע”מ אשר נתן להם הלוואה תוך שעבוד הנכס כבטוחה והסכמתי זו הינה בלתי חוזרת. 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מאשר/ת את הסכמתי לשעבוד הזכויות בנכס הנ”ל לטובתכם וידוע לי כי לא 

אהיה מוגן/ת לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל”ב 1972 ו/או לפי סעיפים 38 ו/או 39 לחוק ההוצאה לפועל התשכ”ז 1967 ו/או הוראת דין כלשהי שתבוא במקום או בנוסף להם והנני מתחייב/ת לפנות את הנכס הנ”ל ולמסרם לקונים ו/או לכם מיד עם דרישתכם הראשונה. 

בכבוד רב, 

מ.ר. .. 

חתימת הצד המוותר 

אימות חתימה בפני עו”דבם 

הריני מאשר כי ביום …………………. הופיע/ה בפני, עו”ד…. מר/גב’ ………………………………………………. נושאת ת.ז…………………………….. אשר זיהיתיה על פי ת. זוהמוכר/ת לי באופן אישי ולאחר שהסברתי לו/ה את המשמעויות ותוכן מסמך זה חתמ/ה עליו מרצונו/ה החופשי לאחר שהבינ/ה את משמעותו. 

……. 

-וו 

תאריך ……….. …….. חתימה וחותמת עו”ד המאמת לשימוש פנימי: הסכם מסגרת (חשבון משכנתא) מס’ 183856300 הסכם הלוואה מס’ …….. 

22027 

1. לבנק 2. ללקוח 

1/1 

(163) 

6.2012 

Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *